Yang Kuei-Mei

0
303
a

aFoto, filmografia, biografia. Pictures, filmography, biography.

FILMOGRAFIA di YANG KUEI-MEI

Attrice

Wuyande Shanqiu - Hill of No Return (1993)
Aiqing wansui - Vive l’amour (1994)
Yin shi nan nu - Eat Drink Man Woman - Mangiare bere uomo donna (1994)
Zai moshengoe chengshi - In a Strange City (1996)
Jin tian bu hui jia - Tonight Nobody Goes Home (1996)
He liu - The River (1997)
Dong - The hole - The Last Dance - Il buco (1998)
Shuang tong - Double vision (2002)
Crusoe's Robinson (2002)

Inserisci il tuo indirizzo e-mail per iscriverti a CinaOggi, e ricevere via e-mail le notifiche di nuovi post.