Wu Jiang

Foto, filmografia, biografia. Pictures, filmography, biography.

FILMOGRAFIA di Wu Jiang

Attore

Ge Lao Ye Zi (1993)
Huozhe – Woot jeuk – Lifetimes – Living – To Live – Vivere! (1994)
Meili xin shijie – A Beautiful New World (1999)
Xizao – Shower (1999)
Zou dao di – All the Way (2001)
Wo de xiong di jie mei – Roots and Branches (2001)

Previous

Wang Xiaoshuai

Ang Lee

Next

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.