Michelle Reis

a

Foto, filmografia, biografia. Pictures, filmography, biography.

FILMOGRAFIA di MICHELLE REIS
(20/06/1970 Macao, China)

Michelle ReisAttrice

Doctor’s heart (1990)
No risk, no gain (1990)
Perfect girls (1990)
A chinese ghost story II (1990)
A kid from Tibet (1992)
The wicked city (1992)
Zen of sword (1992)
Swordsman 2 (1992)
Royal tramp II (1992)
Casino tycoon II (1992)
Fong sai yuk (1993)
Fong sai yuk II (1993)
The sword of many lovers (1993)
The black morning glory (1993)
Drunken master III (1994)
The other side of the sea (1994)
Duo Luo Tian Shi – Fallen Angels – Angeli Perduti(1995)
July 13th (1996)
Armageddon (1997)
Young and dangerous 4 (1997)
Flowers of Shanghai (1999)
Prince charming (1999)
When I fall in love … with both (2000)
The Island tales (2000)
Hap gwat yan sam – Xia gu ren xin – Healing Hearts (2001)
Oi ching baak min baau – Ai qing bai mian bao – Bakery amour (2001)
Yuen mei ching yan – Wanmei qing ren – Every Dog Has His Date (2001)
Fung hung bei cup – Feng xiong mi cup – Beauty and the Breast (2002)
Zhu ba da lian meng – The Irresistible Piggies (2002)
Miss Du Shi Niang (2003)
Jiu mei hu (2004) (pre-produzione)

Immagini di Michelle Reis

Michelle Reis

Michelle Reis

Michelle Reis

Previous

Cecilia Cheung

Vicki Zhao

Next

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.