Xiaosan

0
70

(Pron. Xiao3san1). Sinonimo di Ernai, ovvero mantenuta, seconda moglie, etc.